ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne

§1
Stowarzyszenie o nazwie Akademickie Stowarzyszenie Psychologii Ekonomicznej zwane dalej Stowarzyszeniem jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem i posiada osobowość prawną.
§2
1. Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczypospolita Polska.
2. Siedzibą władz Stowarzyszenia jest miasto stołeczne Warszawa.
§3
1. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o Stowarzyszeniach oraz niniejszego statutu.
2. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.
3. Dopuszcza się używanie skróconej nazwy Stowarzyszenia – ASPE.
4. Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.
§4
Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach i zasadach działania.

ROZDZIAŁ II
Cele i zasady działania Stowarzyszenia

§5
Cele Stowarzyszenia:

1. Popularyzacja zastosowań psychologii w ekonomii, a w szczególności w przedsiębiorczości, reklamie, marketingu, public relations oraz zarządzaniu ludźmi.
2. Działanie na rzecz transferu najnowszych osiągnięć psychologii ekonomicznej do gospodarki.
3. Wspieranie postaw przedsiębiorczości i samodzielności wśród młodzieży i studentów.
4. Krzewienie metod naukowych w społeczeństwie, w szczególności wśród nauczycieli, dziennikarzy i polityków.
5. Upowszechnianie wiedzy w dziedzinie psychologii ekonomicznej w społeczeństwie, w szczególności wśród młodzieży i studentów, a także w środowiskach biznesu i gospodarki.
6. Integrowanie środowiska psychologów i ekonomistów działających w sferze nauki i biznesu.
7. Wspieranie i prowadzenie prac naukowo-badawczych w zakresie psychologii ekonomicznej, ekonomii eksperymentalnej i dziedzin pokrewnych.
8. Wspieranie działań na rzecz integracji europejskiej oraz współpracy międzykulturowej.
§6
Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:
1. Inicjowanie i prowadzenie badań naukowych z dziedziny psychologii ekonomicznej
2. Utrzymywanie kontaktów z innymi towarzystwami naukowymi i profesjonalnymi o podobnym profilu działania.
3. Współpracę z kołami naukowymi, samorządami i organizacjami studentów.
4. Ułatwianie kontaktów i współpracy między środowiskami naukowymi i biznesowymi
5. Opracowywanie badań, ekspertyz oraz świadczenie usług na rzecz administracji samorządowej i państwowej oraz innych podmiotów
6. Wydawanie, współwydawanie i wspieranie w innej formie publikacji teoretycznych i zawodowych w tym własnego czasopisma naukowego oraz kolportaż wydawnictw.
7. Wspieranie cennych inicjatyw poprzez obejmowanie nad nimi Honorowego Patronatu lub Patronatu Merytorycznego.
8. Udział, organizowanie i współorganizowanie, kongresów, konferencji, sympozjów, odczytów, wykładów, konsultacji, konkursów, szkoleń i innych imprez o charakterze naukowym.
9. Organizowanie wyjazdów, obozów adaptacyjnych, zjazdów i zlotów.
10. Fundowanie stypendiów i nagród.
11. Organizowanie konkursów prac naukowo-badawczych, w tym studenckich z dziedziny psychologii ekonomicznej.
12. Prowadzenie biblioteki Stowarzyszenia oraz propagowanie wiedzy psychologicznej i ekonomicznej za pośrednictwem środków masowego przekazu.
13. Prowadzenie działalności konsultacyjno-doradczej oraz informacyjnej w zakresie problematyki społeczno-ekonomicznej.
14. Uczestniczenie w opracowywaniu i unowocześnianiu programów nauczania i szkolenia w zakresie problematyki psychologii ekonomicznej.
15. Opiniowanie i wypowiadanie się w sprawach dotyczących środowiska psychologów i/lub ekonomistów, jego kształcenia i odnoszących się do niego uregulowań prawnych.

ROZDZIAŁ III
Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki

§7
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1. Członków zwyczajnych,
2. Członków nadzwyczajnych,
3. Członków honorowych,
4. członków wspierających.
§8
Warunkiem uzyskania członkostwa w Stowarzyszeniu jest:
1. Zaakceptowanie niniejszego statutu,
2. Złożenie deklaracji członkowskiej,
3. Przyjęcie w poczet członków przez Zarząd Stowarzyszenia,
4. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego.
§ 9
Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są do:
1. Postępowania zgodnie ze statutem, regulaminami i uchwałami władz Stowarzyszenia,
2. Regularnego opłacania składek,
3. Brania aktywnego udziału w pracach Stowarzyszenia,
4. Przyczyniania się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia,
5. Dbania o dobre imię Stowarzyszenia.
§10
Członkostwo ustaje na skutek skreślenia z listy członków w drodze uchwały Zarządu w przypadku:
1. Niepłacenia składek członkowskich.
2. Niewypełnienia obowiązków statutowych.
3. Zachowania nie licującego z godnością członka Stowarzyszenia.
4. Śmierci członka.
§11
Członkiem zwyczajnym, po złożeniu pisemnej deklaracji członkowskiej, może zostać każda osoba fizyczna posiadająca wyższe wykształcenie oraz pełną zdolność do czynności prawnych, uznająca i wspierająca cele Stowarzyszenia.
§12
Członek zwyczajny ma prawo do:
1. Biernego i czynnego prawa wyborczego,
2. Uczestniczenia w Walnym Zebraniu Członków.
3. Korzystania z publikacji Stowarzyszenia
4. Uczestniczenia we wszelkich imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie.
5. Składania wniosków we wszystkich sprawach dotyczących celów i sposobów funkcjonowania Stowarzyszenia,
6. Posiadania legitymacji członkowskiej,
§13
1. Członkiem nadzwyczajnym może zostać student kierunku psychologicznego lub ekonomicznego, po zaliczeniu co najmniej drugiego roku studiów. Członkowie nadzwyczajni po ukończeniu studiów nabywają prawa członków zwyczajnych .
2. Członkostwo nadzwyczajne ustaje z chwilą skreślenia z listy studentów.
3. Członek nadzwyczajny, z wyjątkiem biernego prawa wyborczego, posiada prawa wymienione w §12.
4. Składka członków nadzwyczajnych wynosi 50% składki członka zwyczajnego.
§ 14
1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, która chce wspierać cele Stowarzyszenia.
2. Status członka wspierającego przyznaje Zarząd Stowarzyszenia.
3. Członek wspierający, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiada prawa wymienione w §12.
4. Członkostwo wspierające wygasa przez dobrowolne zrzeczenie się lub w wyniku decyzji Zarządu.
§15
1. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która w sposób szczególny zasłużyła się dla Stowarzyszenia.
2. Godność członka honorowego przyznaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.
3. Członek honorowy, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiada prawa wymienione w § 12.
4. Członkowie honorowi są zwolnieni z wnoszenia składek członkowskich.
5. Członkostwo honorowe wygasa przez dobrowolne zrzeczenie się lub w wyniku uchwały Walnego Zebrania Członków, w przypadku, gdy członek honorowy nie przestrzega postanowień Statutu.
§16
1. Od decyzji Zarządu, w kwestiach członkowskich, przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków.
2. Decyzja Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

ROZDZIAŁ IV
Struktura organizacyjna Stowarzyszenia

§17
Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zebranie Członków,
2. Zarząd,
3. Komisja Rewizyjna.
§ 18
1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. Walne Zebranie Członków odbywa się co najmniej raz w roku.
3. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
1. z głosem stanowiącym członkowie zwyczajni
2. członkowie nadzwyczajni z wyłączeniem biernego prawa wyborczego
3. z głosem doradczym członkowie honorowi i wspierający
4. Uchwały Walnego Zebrania Członków podejmowane są zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, w pierwszym terminie. W drugim terminie wymaganie dotyczące kworum nie obowiązuje.
5. Wyboru członków władz Stowarzyszenia Walne Zebranie dokonuje w drodze głosowania metodą aprobującą.
§ 19
Walne Zebranie Członków jest zwoływane przez Zarząd Stowarzyszenia. Zarząd powiadamia członków Stowarzyszenia o terminie Walnego Zebrania Członków, co najmniej na 14 dni przed dniem obrad, wraz z proponowanym porządkiem obrad.
§20
Na pisemny wniosek 1/3 liczby członków, na wniosek Komisji Rewizyjnej, lub z inicjatywy własnej Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Zebranie Członków, nie później jednak niż w 3 tygodnie od daty zgłoszenia wniosku. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie na temat przedstawiony we wniosku o jego zwołanie.
§ 21
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
1. Uchwalenie statutu Stowarzyszenia oraz podejmowanie uchwal dotyczących jego zmian,
2. Uchwalenie programu działania Stowarzyszenia,
3. Uchwalanie budżetu,
4. Wybór i odwołanie Zarządu Stowarzyszenia oraz Komisji Rewizyjnej,
5. Rozpatrywanie i zatwierdzanie corocznych sprawozdań władz Stowarzyszenia,
6. Rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu w sprawie skreśleń z listy członków Stowarzyszenia,
7. Uchwalanie wytycznych dla Zarządu,
8. Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
9. Podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania się Stowarzyszenia,
10. Decydowanie w sprawach dotyczących Stowarzyszenia nie uregulowanych innymi przepisami.
§ 22
Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków i reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
1. Zarząd składa się z 3 osób
2. W skład Zarządu wchodzą: prezes i 2 wiceprezesów
3. Zarząd działa na podstawie regulaminu, uchwalanego przez Zarząd nie później niż na drugim posiedzeniu.
4. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia uprawnionych jest dwóch członków Zarządu, lub inna osoba na podstawie pisemnego pełnomocnictwa udzielonego przez dwóch członków Zarządu.
5. Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej raz na trzy miesiące.
6. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów.
§23
Do zadań Zarządu należy:
1. Realizowanie celów Stowarzyszenia oraz uchwał Walnego Zebrania Członków,
2. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
3. Ustalanie budżetu, w tym wysokości składek członkowskich,
4. Sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
5. Podejmowanie decyzji w sprawach członkowskich tj. przyjmowania i skreślania członków, wnioskowania o nadanie członkostwa honorowego,
6. Powoływanie i odwoływanie członków Rady Naukowej Stowarzyszenia
7. Zwoływanie Walnego Zebrania Członków
8. Organizowanie i prowadzenie bieżących spraw związanych z działalnością Stowarzyszenia, w tym wszelkich spraw związanych z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników,
9. Składanie sprawozdań ze swojej działalności za rok bieżący i za cały okres kadencji na Walnym Zebraniu Członków.
§24
1. Komisja Rewizyjna jest władzą Stowarzyszenia powołaną do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób, które wybierają spośród siebie przewodniczącego.
3. Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu uchwalonego na pierwszym swoim posiedzeniu.
4. Decyzje Komisji Rewizyjnej są podejmowane w postaci uchwał.
5. Komisja Rewizyjna podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, w obecności wszystkich swoich członków.
6. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział, z głosem doradczym, w pracach Zarządu.
§25
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1. Kontrola działalności finansowej, gospodarczej i statutowej Stowarzyszenia,
2. Przedstawianie Zarządowi wniosków w sprawie działalności Stowarzyszenia, wynikających z przeprowadzonych kontroli,
3. Występowanie z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Zebrania Członków,
4. Przedstawianie na Walnym Zebraniu Członków wniosku o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium dla władz Stowarzyszenia.
5. Komisja Rewizyjna dokonuje kontroli działalności Stowarzyszenia co najmniej raz do roku.
§26
1. Kadencja Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej trwa trzy lata.
2. Członek Zarządu Stowarzyszenia nie może być jednocześnie członkiem Komisji Rewizyjnej.
3. W przypadku zaistnienia wakatu w Zarządzie Stowarzyszenia lub Komisji Rewizyjnej w czasie trwania kadencji, skład władz może być uzupełniony w drodze kooptacji. Kooptacji dokonują w drodze uchwały pozostali członkowie organu. W tym trybie można powołać nie więcej niż 1/3 składu organu.

ROZDZIAŁ V
Majątek Stowarzyszenia

§27
Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
§ 28
Majątek Stowarzyszenia pochodzi z:
1. Składek członkowskich,
2. Dotacji, grantów, darowizn, spadków i zapisów otrzymanych zarówno z terenu Polski jak i zza granicy,
3. Dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
4. Dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego,
5. Odsetek bankowych,
6. Dochodów z własnej działalności.
§29
Dochody pochodzące z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Stowarzyszenia, o ile ofiarodawcy nie postanowią inaczej.
§30
Osoby fizyczne i prawne, które dokonują na rzecz Stowarzyszenia darowizny lub dotacji jednorazowych lub łącznych, na wniosek Zarządu mogą uzyskać, jeżeli wyrażą stosowne życzenie, tytuł „Sponsora Stowarzyszenia”.
§31
1. Dla ważności oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia konieczne są podpisy dwóch członków zarządu.
2. Zarząd może upoważnić do podpisywania pism i dokumentów oraz zarządzania i dysponowania finansami stowarzyszenia:
1. Koordynatora projektu
2. Kierownika grantu
3. Pełnomocnika zarządzającego
Upoważnienie takie musi mieć formę pisemnego pełnomocnictwa udzielonego przez dwóch członków Zarządu. Upoważnienie finansowe nie może przekraczać kwoty danego przedsięwzięcia.
3. Osoba upoważniona może jednoosobowo tworzyć, na cele danego przedsięwzięcia, specjalne konta lub subkonta bankowe i zarządzać nimi. Zakres takich uprawnień musi być dokładnie określony w pełnomocnictwie.
4. Osoba upoważniona nie musi być członkiem stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ VI
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§32
Uchwalę w sprawie zmiany statutu podejmuje Walne Zebranie Członków większością dwóch trzecich głosów przy obecności przynajmniej połowy uprawnionych do głosowania.
§33
1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków większością dwóch trzecich głosów przy obecności przynajmniej połowy uprawnionych do głosowania.
2. W przypadku podjęcia uchwały przez Walne Zebranie Członków o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków zadecyduje o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia i powoła Komisję Likwidacyjną.