V Konferencja „Psychologia Ekonomiczna”

V Konferencja „Psychologia Ekonomiczna” odbyła się w dniach 13-14 maja 2011 roku w Krakowie (Organizator: Katedra Rynków Finansowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie)

Oficjalna strona konferencji

Program konferencji:

Piątek, 13 maja 2011- Sala 5, Pawilon D
8.30 – 9.15 Rejestracja
9.15 – 9.30 Uroczyste otwarcie konferencji
9:30 – 10.45 Sesja I – Finanse behawioralne
1. Jak wygląda właściwie krzywa percepcji (wartości)?
mgr inż. Krzysztof Kontek, Artal Investments
2. Ryzyko inwestycyjne – Perspektywa psychologiczna i finansowa
dr Elżbieta Kubińska, Katedra Rynków Finansowych, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie,
dr Łukasz Markiewicz, Katedra Psychologii Ekonomicznej, Akademia Leona Koźmińskiego
3. Momentum wśród polskich akcyjnych funduszy inwestycyjnych
dr Michał Grotowski, Katedra Rynków Finansowych, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie,
4. Efekt łatwości ewaluacji a heurystyka afektu
mgr Jakub Traczyk, prof. Tomasz Zaleśkiewicz, Katedra Psychologii Ekonomicznej, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu

10.45 – 11.05 Przerwa kawowa
11:05 – 12.20 Sesja II – Zachowania konsumenckie
1. Psychograficzna segmentacja rynku usług turystycznych oparta na systemie reprezentacji poznawczej Klienta
dr Barbara Dobrzańska-Socha, Katedra Zarządzania w Turystyce, Uniwersytet Jagielloński
2. Promocja ilościowa jako gra strategiczna
prof. UEP dr hab. Sławomir Kalinowski, Katedra Mikroekonomii, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
3. Przywiązanie do marki – jakie znaczenie ma typ produktu?
dr hab. Anna Maria Zawadzka, Instytut Psychologii, Uniwersytet Gdański
4. Jak wspierać konsumentów w kupowaniu zdrowej żywności? O związkach między etykietami, cechami konsumentów i dokonywanymi przez nich wyborami
dr Grażyna Wąsowicz-Kiryło, Wydział Psychologii, Uniwersytet Warszawski oraz
Małgorzata Styśko-Kunkowska UW, Joerg Koenigstorfer i Andrea Groeppel-Klein Saarland University, Niemcy

12.20 – 12.30 Przerwa
12.30 – 13.45 Sesja III – Moralne aspekty zachowań ekonomicznych
1. Zaufanie w interakcjach ekonomicznych
prof. T. Tyszka Akademia Leona Koźmińskiego, dr Anna Macko ALK, dr Marcin Malawski ALK 2. Wpływ perspektywy w warunkach niskiego i wysokiego prawdopodobieństwa na zachowanie podatników: moderacyjna rola moralności podatkowej
dr Małgorzata Niesiobędzka, Instytut Psychologii, Uniwersytet Gdański,
prof. Tomasz Zaleśkiewicz, SWPS, WZ Wrocław
3. Inwestowanie etyczne w Polsce
dr Monika Czerwonka, Szkoła Główna Handlowa
4. Zniekształcanie ocen moralnych przez przedsiębiorców
dr Sabina Kołodziej, Akademia Leona Koźmińskiego

13.45 – 14.45 Obiad (Pawilon Ustronie, Stołówka, I piętro)
14.45 – 16.15 Sesja IV – Psychologia pieniądza
1. Skutki aktywacji idei pieniędzy a preferencje i zachowania prospołecznych u dzieci
dr Agata Gąsiorowska, Instytut Organizacji i Zarządzania, Politechnika Wrocławska oraz SWPS WZ Wrocław, prof. Tomasz Zaleskiewicz, Sandra Wygrab, SWPS WZ Wrocław
2. Samoocena i postawy wobec pieniędzy a zadowolenie z życia kobiet i mężczyzn w różnym wieku
dr Grażyna Wąsowicz-Kiryło, Wydział Psychologii, Uniwersytet Warszawski
3. Czy pieniądze uczynią nas nieśmiertelnymi? Wartościowanie pieniędzy w kontekście teorii opanowywania trwogi
prof. Tomasz Zaleskiewicz, SWPS, WZ Wrocław, dr Agata Gąsiorowska, PW oraz SWPS, WZ Wrocław, Aleksandra Łuszczyńska, SWPS i University of Colorado, Tom Pyszczynski, University of Colorado
4. Bogactwo – stan duszy czy portfela? O psychologicznych uwarunkowaniach satysfakcji finansowej
prof. UW, dr hab. Dominika Maison, Katedra Psychologii Osobowości, Uniwersytet Warszawski
5. Pojęcie pieniądza w prawie polskim a rozumienie pieniądza w krajach arabskich
dr Magdalena Frańczuk, Katedra Prawa Publicznego, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

16.15 – 16.30 Przerwa kawowa
16.30 – 17.00 Sesja Plakatowa (6 plakatów)
17.00 – 17.30 Panel: Dzieci w procesie konsumpcji – nowe wyzwania dla psychologii ekonomicznej.
Uczestnicy: Prof. dr hab. Tadeusz Tyszka, Prof. UŚ dr hab. Małgorzata Górnik-Durose, Prof. SWPS dr hab. Tomasz Zaleśkiewicz, Prowadzący: Prof. UG dr hab. Anna Maria Zawadzka

17.30 – 18.00 Spotkanie ASPE

19.00 – … Uroczysta kolacja (Restauracja Wesele, Rynek Główny 10)

Sobota, 14 maja 2011 – Sala Senacka, Budynek Główny
9:30 – 11.15 Sesja I – Praca / przedsiębiorczość
1. Analiza wybranych cech psychofizycznych osób prowadzących działalność gospodarczą – podejście eksperymentalne
dr Przemysław Kusztelak, Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Warszawski
2. Znaczenie sprawiedliwości wynagradzania w kontekście satysfakcji z płacy
mgr Ewa Bochyńska-Śmigielska, Instytut Psychologii, Uniwersytet Jagielloński
3. Pomiędzy zaufaniem a kontrolą
dr Lech Górniak, dr hab. Marek Motyka, Katedra Psychologii i Dydaktyki, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
4. Procesy atrybucji sukcesów przedsiębiorstw
dr Oleg Gorbaniuk, mgr Dawid Gonerski, Instytut Psychologii, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
5. Typy pracoholizmu i próba ich psychologicznego wyjaśnienia
dr Diana Malinowska, dr hab. Aleksandra Tokarz, Instytut Psychologii, Uniwersytet Jagielloński
6. Tworzenie programów szkoleniowych dla byłych osadzonych w oparciu o profil psychologiczny przedsiębiorców
dr Grzegorz Banerski, MillwardBrown SMG/KRC

11.15 – 11.35 Przerwa kawowa
11:35 – 12.50 Sesja II – Ekonomia Eksperymentalna: Preferencje Społeczne
1. Skłonność do sprawiedliwego, równego podziału w decyzjach ekonomicznych u dzieci a udział w treningu kooperacji i rywalizacji
dr Anna Hełka, prof. Tomasz Zaleśkiewicz, Katarzyna Kulik, Karolina Sebastiańczyk, Anna Olszańska, Centrum Badań Nad Zachowaniami Ekonomicznymi, SWPS WZ Wrocław
2. Auto-selekcja w internetowym eksperymencie p-Beuty Contest game
dr Tomasz Kopczewski, Uniwersytet Warszawski
3. Strategie wyboru w głosowaniu aprobującym. Podejście eksperymentalne
prof. dr hab. Honorata Sosnowska, Katedra Matematyki i Ekonomii Matematycznej, SGH
4. Teoremat Coase’a a alokacja praw do emisji zanieczyszczeń – badania eksperymentalne
Robert Pabierowski, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Koło Naukowe Ekonomii Eksperymentalnej EXECON
12.50 – 13.00 Podsumowanie i zakończenie konferencji


Lista plakatów

1. Wybrane aspekty socjalizacji ekonomicznej ukraińskich dzieci w wieku przedszkolnym
dr Inessa Filipowa, Katedra Psychologii, Państwowy Uniwersytet Wołyński im. Łesi Ukrainki
2. Sukces ekonomiczny a szczęście. Psychologiczne badania przedsiębiorców
dr Katarzyna Biegańska, Instytut Psychologii, Uniwersytet Łódzki
3. Wiedza ekonomiczna młodzieży – porównanie wyników badań z Polski i Stanów Zjednoczonych mgr Agata Trzcińska, Aleksandra Świerczewska, Wydział Psychologii, Uniwersytet Warszawski
4. Wpływ framingu i nastroju konsumenta na ocenę produktu, marki, reklamy i producenta w reklamie CRM-owej i komercyjnej
mgr Magdalena Poraj-Weder, Wydział Psychologii, Uniwersytet Warszawski
5. Związek stylu samoregulacji (orientacji na ocenę i na zmianę) ze sposobem podejmowania decyzji konsumenckich przy wyborze produktu hedonistycznego i utylitarnego
mgr Martyna Wojtaś, mgr Anna Szabowska-Walaszczyk, prof. dr hab. Anna Maria Zawadzka, Instytut Psychologii, Uniwersytet Gdański,
6. Temperament i płeć psychologiczna a pracoholizm
dr hab. Aleksandra Tokarz, dr Diana Malinowska, Monika Trzebińska, Marta Marchel, Instytut Psychologii, Uniwersytet Jagielloński.