DZIEŃ I – 17.05.2013 (PIĄTEK)

8.30-9.00        Rejestracja

9.00-9.30        Uroczyste otwarcie konferencja: ASPE, UW

9.30-10.30      Wykład inauguracyjny Gościa Specjalnego

Verbal and Color Priming Effects on Risk Attitudes of Laymen and Finance Professionals – Doron Kliger 

10.30-11.00    Przerwa kawowa

11.00-13.00    Blok 1 – Rynek finansowy i przedsiębiorczość

1.  Psychologiczne aspekty analizy technicznej (Marcin Czupryna, Elżbieta Kubińska, Łukasz Markiewicz)

2.  Wpływ wybranych zniekształceń poznawczych i emocjonalnych na stopień racjonalności zachowań inwestycyjnych wśród osób różniących się poziomem profesjonalizmu w inwestowaniu na giełdzie (Marcin Rzeszutek, Monika Czerwonka)

3.  Zjawiska sprzyjające występowaniu ujemnej stopy dyskontowej (Marcin Palenik)

4.  Przedsiębiorczość a dyskontowanie (Artur Domurat)

5.  Stopień kooperacji a liczba przedsiębiorstw w iterowanym modelu oligopolu Cournot (Kopczewski Tomasz, Kusztelak Przemysław )

 13.00-14.00    Przerwa obiadowa

 14.00-15.30    Blok 2 – Pieniądze 

6.  Aktywacja idei pieniędzy a wytrwałość i skuteczność wykonywania zadań przez dzieci (Agata Gąsiorowska, Tomasz Zaleśkiewicz, Kathleen D. Vohs)

7. O koncentracji na posiadaniu pieniędzy i jej determinantach (Magdalena Szawarska)

8. Hierarchiczny model stosunku do pieniędzy (Grażyna Wąsowicz-Kiryło)

9. Rola Poziomów kodowania w zachowaniach związanych z oszczędzaniem (Joanna Rudzińska-Wojciechowska)

15.30-16.00    Przerwa kawowa

16.00-17.15    Blok 3 – Lęk przed śmiercią

10. Oszczędzanie a lęk przed śmiercią – Polacy i Amerykanie (Tomasz Zaleśkiewicz, Agata Gąsiorowska, Pelin Kesebir)

11.  Wpływ przypomnienia o śmierci na moralną ocenę zachowań niezgodnych z prawem (Sabina Kołodziej, Katarzyna Piotrowska, Katarzyna Pfeifer, Małgorzata Soszka)

12. Popyt na nieśmiertelność (Tomasz Baran) 

17.15-18.00    Posiedzenie ASPE

19.00-24.00 – Sesja posterowa I (19.00-20.00) i uroczysta kolacja (od g. 20.00) na Starym Mieście                                    

DZIEŃ II – 18.05.2013 (SOBOTA)

9.00-10.00    Wykład Gościa Specjalnego

                     Duże zagrożenie o małym prawdopodobieństwie – Tadeusz Tyszka 

10.00-10.30  Przerwa kawowa 

10.30-12.30  Blok 4 –Dylematy współczesnego konsumenta

 13.  Zdrowie jako dobro w wymianie ekonomicznej – ujęcie psychologiczne (Małgorzata Górnik-Durose, Łukasz Jach)

14.  Samoregulacja w dziedzinie moralności i sprawności w kontekście preferencji konsumenckich (Anna Maria Zawadzka)

15.  Przekonania nt. globalnego ocieplenia a poglądy socjoekonomiczne i wiedza (Joanna Sokołowska)

              16. Typologia podatników (Małgorzata Niesiobędzka)

17. Eksperymentalne badanie oportunizmu związanego z koordynacją wytwarzania dóbr  publicznych (Karol Fjałkowski, Rafał Jakubowski)

12.30-13.00  Sesja posterowa II przy kawie

13.00-14.30  Blok 5 – Konsument we współczesnym świecie  

18. Co bardziej wpływa na postawy i zachowania konsumenta: to ile mamy, czy jak nam się wydaje? (Dominika Maison)

19. Sposób przedstawienia kobiety w reklamie a decyzje konsumenckie kobiet (Katarzyna Sekścińska)

20.  Rola wartości i etnocentryzm w formułowaniu ocen konsumenckich na temat marek (Małgorzata Styśko-Kunkowska, Magdalena Woźniak)

21.  Pośredniczący wpływ stresu na związek między wyobrażaniem sobie konsekwencji ryzykowania a percepcją ryzyka (Jakub Traczyk, Agata Sobków, Tomasz Zaleśkiewicz)

14.30-15.00  Zakończenie konferencji.

 

Program VII Konferencji Psychologia Ekonomiczna