Z uwagi na przesunięcie konferencji na wrzesień jesteśmy zobligowani do zwołania Walnego Zebrania Członków w pierwszej połowie roku w celu zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego ASPE. Zarząd Akademickiego Stowarzyszenia Psychologii Ekonomicznej podjął decyzję o zwołaniu Walnego Zebrania Członków na dzień 7 czerwca 2022 (wtorek), godz. 16.00.

Planowany porządek obrad podczas Walnego Zebrania Członków:

  1. Przedstawienie sprawozdania z działalności Akademickiego Stowarzyszenia Psychologii Ekonomicznej oraz Zarządu w roku 2021.
  2. Przedstawienie informacji o sprawozdaniu finansowym Akademickiego Stowarzyszenia Psychologii Ekonomicznej za rok 2021.
  3. Głosowanie nad uchwałami o:
    1. zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok 2021
    2. udzieleniu absolutorium Zarządowi Akademickiego Stowarzyszenia Psychologii Ekonomicznej za rok 2021
  4. Dodatkowe wnioski i pytania Członków Akademickiego Stowarzyszenia Psychologii Ekonomicznej.
  5. Zamknięcie zebrania.

Podobnie jak poprzednio, Walne Zebranie Członków odbędzie się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej (komunikator Ms Teams). W przypadku braku kworum na spotkaniu numer jeden, spotkanie numer dwa odbędzie się 7 czerwca 2022 (wtorek), godz. 16.15.

Prosimy o wpisanie do kalendarzy terminu Walnego Zebrania Członków. Informacje związane z rejestracją na spotkanie oraz link do spotkania prześlemy członkom ASPE w maju.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.