Przypominamy, że już jutro 07.06.2022 o 16.00 widzimy się podczas Walnego Zebrania Członków w celu zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego ASPE.

Planowany porządek obrad podczas Walnego Zebrania Członków:

  1. Przedstawienie sprawozdania z działalności Akademickiego Stowarzyszenia Psychologii Ekonomicznej oraz Zarządu w roku 2021.
  2. Przedstawienie informacji o sprawozdaniu finansowym Akademickiego Stowarzyszenia Psychologii Ekonomicznej za rok 2021.
  3. Głosowanie nad uchwałami o:
    zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok 2021
    udzieleniu absolutorium Zarządowi Akademickiego Stowarzyszenia Psychologii Ekonomicznej za rok 2021
  4. Wybór Komisji Rewizyjnej
  5. Dodatkowe wnioski i pytania Członków Akademickiego Stowarzyszenia Psychologii Ekonomicznej.
  6. Zamknięcie zebrania.

Podobnie jak poprzednio, Walne Zebranie Członków odbędzie się za pośrednictwem Zooma. W przypadku braku kworum na spotkaniu numer jeden, spotkanie numer dwa odbędzie się 7 czerwca 2022 (wtorek), godz. 16.15.

Więcej szczegółów znajduje się w newsletterze, który dzisiaj trafił do skrzynek członków i członkiń Stowarzyszenia.