PIĄTEK, 9 maja 2014
8.30-9.00 Rejestracja

9.00-9.15 Otwarcie konferencji

9.15-10.15 Wykład plenarny I
prof. Witold Kwaśnicki: Poczwórna helisa: wielki rząd-wielki biznes-uniwersytety-media. Kreatywny kapitalizm (kapitalizmu kolesiów) ma już 100 lat

10.15-10.45 Przerwa kawowa z sesją posterową

10.45-12.15 Sesje równoległe I
Sesja IA. Psychologia pieniędzy
Co dają nam pieniądze? Struktura i korelaty psychologicznych funkcji pieniędzy (M. Szawarska)
Skutki myślenia o pieniądzach u dzieci w wieku przedszkolnym (S. Wygrab, A. Gąsiorowska, T. Zaleśkiewicz, K. D. Vohs)
Efekt wielokrotnej aktywizacji idei pieniędzy (A. Kuźmińska)
Symboliczne znaczenie pieniędzy a samoocena (A. Gąsiorowska, K. D. Vohs, T. Zaleśkiewicz)
Sesja IB. Finanse behawioralne
Problemy recepcji dorobku psychologii ekonomicznej we współczesnej ekonomii polskiej (K. Fijałkowski)
Koincydencja zdarzeń czy wpływ oczekiwań rynku bukmacherskiego na realizację stóp zwrotu z akcji przedsiębiorstw piłkarskich – przypadek Borussii Dortmund (S. Majewski)
Czy strategia prognostyczna wpływa na podejmowanie ryzyka? (Ł. Markiewicz, E. Kubińska, T. Tyszka)
Behawioralna Teoria Portfelowa a strategie indywidualnych inwestorów giełdowych (J. Sokołowska)
12.15-13.15 Lunch

13.15-14.45 Sesje równoległe
Sesja IIA. Zachowania konsumenckie
Dlaczego konsumujemy na pokaz? (A. M. Zawadzka, M. Niesiobędzka)
Czy pomiar wskaźników fizjologicznych może pomóc w lepszym rozumieniu skuteczności komunikacji marketingowej? (D. Maison)
Samokontrola a decyzje konsumenckie (J. Buczny)
Wpływ emocji wstrętu na postawę wobec produktu oraz decyzje zakupowe (A. Hełka, I. Stefanowicz)
Sesja IIB. Decyzje w warunkach ryzyka i niepewności
Wpływ doświadczenia sukcesu lub porażki w zadaniu finansowym na skłonność do podejmowania decyzji finansowych (K. Sekścińska)
Niepewność i niejasność jako uwarunkowania decyzji ekonomicznych na przykładzie problemu komercjalizacji nauki (A. Domurat)
Wpływ negatywnego afektu na parametry funkcji wag decyzyjnych (J. Traczyk, K. Fuławka)
Wpływ sposobu przekazywania informacji o bardzo niskim prawdopodobieństwie na jej odbiór/ ocenę (S. Kołodziej, K. Idzikowska)
14.45-15.15 Przerwa kawowa z sesją posterową

15.15-16.45 Sesje równoległe
Sesja IIIA. Znaczenie pracy
Socjalizacja ekonomiczna a poziom wiedzy ekonomicznej polskich nastolatków (12-16 lat) (A. Trzcińska, S. Kołodziej, M. Łukasiak-Goszczyńska)
Satysfakcja z wynagrodzenia a zachowania w pracy (A. Keplinger, E. Frątczak, K. Ławecka, P. Stokłosa)
Kiedy praca cieszy? O wpływie zaangażowania, podstawowej samooceny i konfliktu rodzina – praca na potrzeby zaspokajane przez pracę oraz osiąganą satysfakcję (R. Walczak)
Jak postawy wobec pracy tłumaczone są przez obszary zależności wartości Ja, gotowość do samonaprawy i odczuwany stres (M. Wojtaś, A. M. Zawadzka)
Sesja IIIB. Procesy poznawcze a podejmowanie decyzji
Przekonania co do poprawności normatywnej a realne działania na przykładzie dyskontowania (M. Białek, P. Sawicki)
Czy zdolności umysłowe (intuicja i inteligencja) wiążą z podatnością na inklinacje umysłowe? (A. Sobków, C. Nosal)
Zniekształcenia poznawcze w ocenie autorytetu epistemicznego eksperta na przykładzie oceniania ekspertów w dziedzinie ekonomii (T. Zaleśkiewicz, A. Gąsiorowska, K. Stasiuk, R. Maksymiuk, Y. Bar-Tal)
16.45-17.00 Przerwa

17.00-17.45 Walne Zgromadzenie ASPE

19.30-24.00 Uroczysta kolacja

SOBOTA, 10 maja 2014
9.00-10.00 Wykład plenarny II
prof. Katarzyna Sznajd-Weron: Czy modelowanie agentowe może zastąpić eksperyment społeczny?

10.00-10.30 Przerwa kawowa
10.30-12.00 Sesja IV. Decyzje w kontekście społecznym
Wpływ zjawiska społecznego dowodu słuszności na decyzje użytkowników internetu (J. Maruszewski, A. Macko)
Koherencja a skłonność do okazywania zaufania (K. Samson, M. Kacprzyk-Murawska, M. Roszczyńska-Kurasińska, A. Nowak)
Narzędzie do badania międzykulturowych różnic w dopuszczalności kłamstwa (K. Cantarero, P. Szarota)
Efekt ubezpieczonej ofiary – czy status ofiary ma znaczenie dla karania sprawców? (A. Macko)
12.00-12.30 Przerwa kawowa

12.30-14.00 Sesja V. Znaczenie marki w zachowaniach konsumenckich
Konceptualizacja i pomiar wizerunku marki w ujęciu motywacyjnym (W. Razmus)
Kongruencja Ja – Konsument marki produktu: wartość prewencyjna i promocyjna marek dla obrazu siebie (O. Gorbaniuk, M. Kolańska, D. Ryżak, J. Sabat, H. Nitkiewicz, D. Kędziorek, J. Kleniewska, A. Maciejewska, A. Kisiel, J. Filipowska)
Obraz siebie konsumentów marek produktów – systematyzacja i pomiar zmian (M. Kolańska, O. Gorbaniuk, D. Ryżak, J. Sabat, H. Nitkiewicz, D. Kędziorek, J. Kleniewska)
Podejście ekologiczne w badaniach percepcji obiektów marketingowych (O. Gorbaniuk)
14.00-14.15 Zakończenie konferencji.

Pobierz program konferencji w wersji PDF