Podstawowe informacje

Instytut Psychologii KUL, Towarzystwo Naukowe KUL,
Akademickie Stowarzyszenie Psychologii Ekonomicznej
VI Konferencja „Psychologia ekonomiczna”, 

11-12 maja 2012 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, C-1031

Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

 

Harmonogram konferencji

 

Piątek, 11 maja 2011; KUL, Collegium Jana Pawła II, C-1031, Al. Racławickie 14

 

8:15 – 9:00 Rejestracja

9:00 – 9:30 Uroczyste otwarcie konferencji

9:30 – 10:45 Sesja I: Psychologia pieniądza I

10:45 – 11.00 Przerwa kawowa

11:00 – 12:15 Sesja II: Psychologia pieniądza II

12:15 – 12.30 Przerwa kawowa

12:30 – 13:45 Sesja III: Moralne aspekty zachowań ekonomicznych

13:45 – 14:45 Obiad

14:45 – 15:45 Sesja IV: Zachowania konsumenckie I

15:45 – 16:00 Przerwa kawowa (opcjonalna)

16:00 – 17:00 Sesja V: Zachowania konsumenckie II

17:00 – 17:30 Sesja plakatowa przy kawie

17:30 – 18:00 Spotkanie ASPE

19:00 Uroczysta kolacja na Starym Mieście w Lublinie (Restauracja Grodzka 15)

 

Sobota, 12 maja 2011; KUL, Collegium Jana Pawła II, C-1031, Al. Racławickie 14

 

9:00 – 10:45 Sesja VI: Odpowiedzialność społeczna w skali makro i mikro

10:45 – 11:00 Przerwa kawowa

11:00 – 12:15 Sesja VII: Decyzje

12:15 – 12:30 Przerwa kawowa

12:30 – 13:45 Sesja VIII: Percepcja ryzyka

13:45 – 14:00 Podsumowanie i zakończenie konferencji

Program konferencji

Piątek, 11 maja 2011; KUL, Collegium Jana Pawła II, C-1031, Al. Racławickie 14

 

8:15 – 9:00 Rejestracja

 

9:00 – 9:30 Uroczyste otwarcie konferencji

 

9:30 – 10:45 Sesja I: Psychologia pieniądza I

Prowadzenie: dr hab. Anna Maria Zawadzka, prof. UG

 

Wpływ aktywacji idei pieniądza i postaw wobec pieniędzy na zachowanie w grze dyktator 

dr Anna Maria Hełka (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu)

 

Chciwość jest dobra? Aktywacja idei pieniędzy a prezenty 

dr Agata Gąsiorowska (Instytut Organizacji i Zarządzania, Politechnika Wrocławska, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu)

 

Oszczędzanie i lęk przed śmiercią: Czy egzystencjalny niepokój chroni nas przed wydawaniem pieniędzy?

prof. Tomasz Zaleśkiewicz (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu), dr Agata Gąsiorowska (Instytut Organizacji i Zarządzania, Politechnika Wrocławska; Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu)

 

Rola długości horyzontu czasowego w wyjaśnianiu postaw i zachowań związanych z oszczędzaniem

mgr Joanna Rudzińska-Wojciechowska (Wydział Psychologii, Uniwersytet Warszawski)

 

10:45 – 11.00 Przerwa kawowa

 

11:00 – 12:15 Sesja II: Psychologia pieniądza II

Prowadzenie: prof. Tomasz Zaleśkiewicz

 

Moment i długość okresu dyskontowania a subiektywne stopy dyskonta – wyniki eksperymentalne 

mgr Forlicz Maria (Instytut Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)

 

O psychologicznych uwarunkowaniach zachowań ekonomicznych 

dr hab. Dominika Maison, prof. UW (Wydział Psychologii, Uniwersytet Warszawski)

 

Postawy wobec pieniędzy i narcyzm a wybierane strategie inwestowania środków finansowych w zależności od źródła ich posiadania 

mgr Katarzyna Sekścińska (Wydział Psychologii, Uniwersytet Warszawski)

 

Osobowościowe predyktory skłonności do inwestowania

dr Marta Maciejasz-Świątkiewicz (Wydział Ekonomiczny, Uniwersytet Opolski)

 

12:15 – 12.30 Przerwa kawowa

 

12:30 – 13:45 Sesja III: Moralne aspekty zachowań ekonomicznych

Prowadzenie: dr hab. Aleksandra Tokarz, prof. UJ

 

Zniekształcenia ocen moralnych w decyzjach podejmowanych w sytuacji pokusy 

prof. Tadeusz Tyszka, dr Sabina Kołodziej, Koło Naukowe Psychologii Ekonomicznej Eureka (Katarzyna Pfeifer, Małgorzata Soszka, Zofia Przymus, Krzysztof Przymus, Wiktor Zachorowski) (Akademia Leona Koźmińskiego)

 

Szkoda a wina – analiza zależności 

dr Anna Macko, mgr Michał Białek (Akademia Leona Koźmińskiego)

 

Czy ekonomiści naprawdę kłamią częściej?

inż. Łukasz Starba (Koło Naukowe Ekonomii Eksperymentalnej EXECON, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)

 

Jak wzmocnić dyscyplinę podatkową? Wpływ charakteru komunikatu perswazyjnego i moralności podatkowej na zachowanie podatników 

dr Małgorzata Niesiobędzka (Instytut Psychologii, Uniwersytet Gdański)

 

13:45 – 14:45 Obiad

 

14:45 – 15:45 Sesja IV: Zachowania konsumenckie I

Prowadzenie: dr hab. Dominika Maison, prof. UW

 

Mieć dużo, czy więcej? Badanie dóbr pozycjonalnych

dr Piotr Michoń (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)

 

Wykorzystanie ułamka Webera jako metody wrażliwości cenowej: perspektywa korzyści i straty 

prof. Andrzej Falkowski, dr Robert Mackiewicz (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej)

 

Specyfika preferencji konsumenckich w kontekście ukierunkowania samoregulacyjnego promocyjnego i prewencyjnego 

dr hab. Anna Maria Zawadzka, prof. UG (Instytut Psychologii, Uniwersytet Gdański)

 

15:45 – 16:00 Przerwa kawowa

 

16:00 – 17:00 Sesja V: Zachowania konsumenckie II

Prowadzenie: prof. Andrzej Falkowski

 

Wpływ kontekstu programowego i lojalności wobec programu na skuteczność reklamy 

dr Grzegorz Banerski (Millward Brown SMG/KRC)

 

Wpływ wyuczonej bezradności na spójność pojęciową komunikatu reklamowego 

mgr Magdalena Gąsiorowska, dr Alicja Grochowska (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej)

 

Indeks Aspiracji Życiowych – ujęcie czteroczynnikowe w próbie młodych dorosłych 

mgr Łukasz Jach (Instytut Psychologii, Uniwersytet Śląski w Katowicach)

 

17:00 – 17:30 Sesja Plakatowa przy kawie

 

Wpływ postaw matek wobec pieniędzy na oszczędzanie pieniędzy przez ich dzieci 

mgr Agata Trzcińska (Wydział Psychologii, Uniwersytet Warszawski)

 

Aktywizacja pieniądza vs. transcendencji a zachowania społeczne w zależności od dominacji cech moralnościowych i sprawnościowych w wizerunku Ja. 

mgr Jakub Wierzbicki (Instytut Psychologii, Uniwersytet Gdański)

 

Konstruowanie siebie przez marki. Psychologiczne aspekty posiadania marek

mgr Wiktor Razmus (Instytut Psychologii, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

 

Proces realizacji celów przedsiębiorczych

dr Aneta Przepiórka (Instytut Psychologii, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

 

Psychologiczno-społeczny portret kobiety przedsiębiorcy

mgr Małgorzata Denkiewicz-Kuczewska (Wydział Psychologii, Uniwersytet Warszawski)

 

Wpływ przyjętej strategii zarządzania w sytuacji kryzysowej na wizerunek firmy

mgr Emilia Samardakiewicz (Bureau Veritas Polska Sp. z o.o.)

 

Inwentarz Wykorzystania Czasu jako narzędzie do pomiaru behawioralnych i poznawczych aspektów pracoholizmu – podsumowanie trzech badań walidacyjnych 

dr Diana Malinowska, mgr Sabina Jochymek, dr hab. Aleksandra Tokarz, prof. UJ (Instytut Psychologii, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

 

Uczciwość w życiu społecznym

dr Agata Błachnio (Instytut Psychologii, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

 

17:30 – 18:00 Spotkanie ASPE

 

19:00 Uroczysta kolacja na Starym Mieście w Lublinie, ul. Grodzka 15 (Restauracja Grodzka 15)

Sobota, 12 maja 2011; KUL, Collegium Jana Pawła II, C-1031, Al. Racławickie 14

9:00 – 10:45 Sesja VI: Odpowiedzialność społeczna w skali makro i mikro

Prowadzenie: dr hab. Małgorzata Górnik-Durose, prof. UŚ

 

Eksperymentalne badanie wyborów społecznych dotyczących sposobu wytwarzania dóbr publicznych 

dr Rafał Jakubowski, mgr Karol Fjałkowski (Instytut Ekonomii, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)

 

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw a oceny i zachowania nabywców 

mgr Robert Pabierowski (Koło Naukowe Ekonomii Eksperymentalnej EXECON, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)

 

O czym i jak mówić w kampaniach CRM? – Wpływ perspektywy zysk-strata i odniesienia do Ja na skuteczność reklamy w kampanii typu Cause Related Marketing 

mgr Zuzanna Halicka (Wydział Psychologii, Uniwersytet Warszawski)

 

Pracoholizm w kontekście organizacji. Wnioski z przeglądu badań nad funkcjonowaniem społecznym i efektywnością pracoholików w miejscu pracy

dr Diana Malinowska, mgr Monika Trzebińska, dr hab. Aleksandra Tokarz, prof. UJ (Instytut Psychologii, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

 

Używanie nie swoich pieniędzy – Jak się czujemy z kredytem?

prof. Zbigniew Zaleski, mgr Katarzyna Jośko, mgr Mirosław Smyl (Instytut Psychologii, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

 

10:45 – 11:00 Przerwa kawowa

 

11:00 – 12:15 Sesja VII: Decyzje

Prowadzenie: prof. Tadeusz Tyszka

 

Zasady wyboru – podejście eksperymentalne 

dr Przemysław Kusztelak (Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Warszawski)

 

O czterech poziomach i zachowaniach z nich wynikających 

mgr inż. Krzysztof Kontek (Artal Investments sp. z o.o)

 

Potrzeba struktury w procesie podejmowania decyzji konsumenckich 

dr Katarzyna Stasiuk, dr Renata Maksymiuk, mgr Agata Łukasik (Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej), prof. Yoram Bar-Tal (Tel-Aviv University)

 

Strategie prognostyczne na trzech kontynentach

dr Elżbieta Kubińska (Wydział Finansów, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), dr Łukasz Markiewicz (Akademia Leona Koźmińskiego)

 

12:15 – 12:30 Przerwa kawowa

 

12:30 – 13:45 Sesja VIII: Percepcja ryzyka

Prowadzenie: prof. Adam Biela

 

Relacja pomiędzy oceną ryzyka i akceptacją ryzyka – procesy tożsame czy różnorodne 

mgr Agata Michalaszek (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej)

 

Postawa wobec ryzyka: uwarunkowania sytuacyjne i różnice indywidualne 

mgr Martyna Nowak (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej)

 

Spostrzeganie ryzyka i korzyści zjawisk/działań ryzykownych będących wytworem człowieka lub natury 

Patrycja Śleboda (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej)

 

Intensywność wyobrażeń negatywnych konsekwencji ryzykownych zachowań jako źródło międzypłciowych różnic w percepcji ryzyka 

mgr Jakub Traczyk, mgr Agata Sobków, prof. Tomasz Zaleśkiewicz (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu)

 

13:45 – 14:00 Podsumowanie i zakończenie konferencji